Erasmus+

"Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie."

"Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem." 

 

                             BUĎ FIT!                               

Ve výběrovém řízení programu Erasmus+ byl naší škole schválen nový mezinárodní projekt spolupráce se ZŠ JUH Vranov nad Topľou.

 

Název našeho projektu "Buď fit!" má vyjádřit hlavní cíl projektu. Tedy, buď fit po všech stránkách - tělesné, psychické i sociální, važ si sám sebe i svého okolí a přírody, využívej svůj volný čas aktivním způsobem.

Jednou z idejí projektu je výuka žáků žáky sportovním aktivitám dálkovým způsobem za použití ICT i přímo při výměnných pobytech a setkáních žáků. Žáci si tímto způsobem za tří roky osvojí dva sporty, které se na jejich základní škole běžně nevyučovaly a budou pod dohledem pedagogů učit své partnery ze spolupracující školy sportům, které ovládají.

Žáci Bystřice nad Pernštejnem budou učit slovenské žáky florbal a hokejZákladní škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou se zaměří na volejbal a judo. Tato část projektu bude zachycena v Knize sportu – půjde o společný produkt pedagogů i žáků, který se bude vytvářet celé tři roky partnerství. Každá škola připraví informace o dvou sportech v národním jazyce a v angličtině, bude obsahovat základní informace o historii sportu, základní metodologii výuky, fotografie žáků při sportu, obrazové materiály turnajů v rámci výměnných pobytů a „Olympiády pro čtyři sporty“, což bude aktivita v rámci společného setkání škol, na které proběhnou turnaje ve florbalu, hokeji, volejbalu a judu smíšených družstev z obou škol.

Projekt bude dále zaměřen i na využití projektového vyučování. Tématy budou zdravý životní styl, životní prostředí a zdraví, idea olympijských a paralympijských her.

Pedagogové a žáci obou škol zpracují metodické informace k tvorbě daného projektu, které budou využity pro tvorbu společných metodických brožur v národním jazyce se shrnutím v anglickém jazyce. Vzniknou tedy tyto publikace Zdravý životní styl, Životní prostředí a zdraví, Idea olympijských a paralympijských her, Hry bez hranic. Další publikace Kronika partnerstvíbude stručně mapovat všechny projektové aktivity a bude tvořena žákovskými realizační týmy obou škol v národním a anglickém jazyce.

K posílení IT dovedností povede tvorba tvorba prezentací, obrazových materiálů, elektronická komunikace, využívání eTwinningového portálu, realizace videokonferencí a další aktivity spojené s využíváním IT. 

Dlouhodobý přínos projektu spatřujeme v posílení pozitivních postojů ke zdravému životnímu stylu žáků, možnosti využívat vzniklé metodické publikace širokou pedagogickou veřejností, reálnou udržitelností projektu v oblasti rozšíření nabídky realizovaných sportů na obou školách i po skončení projektu.

 

 Naše partnerská škola

ZŠ Juh, 1054 Vranov nad Topľou

http://zsjuhvv.sk/

www.facebook.com/Z%C5%A0-Juh-1054-Vranov-nad-Top%C4%BEou-231086090274893/

eTwinning

eTwinning je bezpečný a bezplatný portál pro projektovou spolupráci a komunikaci učitelů v Evropě. Aktivita je iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Náš projekt můžete sledovat i na tomto portálu.

 

Společné metodické výstupy projektu

Metodické publikace
využitelné jako samostané aktivity nebo k realizaci celoškolního projektového dne

Olympijský a paralympijský denZDE

 Projektový den má dvě části:
1) Motivace:
a) Seznámení s tématem pomocí nástěnek
b) Tvorba třídní vlajky

2) Realizace projektového dne:
a) Úvodní ceremoniál
b) Disciplíny Sazka Olympijského víceboje
c) Zážitkové disciplíny – život s handicapem
d) Evaluace

 

 Hry bez hranic - ZDE

Společný projekt žáků obou škol zaměřený na posílení významu praktické etiky ve výuce ve vztahu k handicapovaným osobám, environmentální výchovu a tělesné aktivity formou vícedenního projektu. Příroda, sport, ani lidskost hranice nepotřebují, proto byl vybrán název Hry bez hranic.

 

 2017/2018

Mezinárodní projektové setkání 

Poslední společnou aktivitou našeho projektu bylo mezinárodní projektové setkání pedagogů partnerských škol. V rámci této aktivity byl realizován monitoring časového i obsahového rámce projektu a práce na koordinaci závěrečné zprávy, které nás v tomto roce čeká.

  

 

Výtvarná soutěž

Předávání cen v rámci celoškolní výtvarné soutěže Zdravý životní styl, kterého se účastnili i pedagogové partnerské školy. Této aktivity si velmi vážíme, protože její vznik iniciovali žáci naší školy v rámci činnosti žákovské rady.

     

  

 

Evaluace třetího roku partnerství

Dotazník pro žáky:

1. stupeň - ZDE

2. stupeň - ZDE

 

Dotazník pro pedagogy:

ZDE

 

Buď fit s přáteli

 

- diseminační sociálně kulturní aktivita žáků naší školy pro Základní školu Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, denní stacionář Nesa, Velké Meziříčí a denní stacionář Rosa, Bystřice nad Pernštejnem.

TV Vysočina - reportáž: https://www.televizevysocina.cz/zpravodajstvi-z-vysociny/zdarsko/ostatni/item/2219-bystricka-skola-nadrazni-se-rozloucila-s-triletym-projektem-erasmus-plus

 

Setkání se starostou Bystřice n. P.

Setkání s panem starostou, při kterém žáci naší školy prezentovali výstupy projektu Buď fit! programu Erasmus+. 

 

Anketa - Oblíbený sport a trávení volného času

1. - 4. třída - ZDE

5. - 9. třída - ZDE

 

 Krátká studijní návštěva ve Vranově nad Topľou

13.5 - 18.5.2018

 

 

Krátká studijní návštěva v Bystřici nad Pernštejnem 

26.11. - 1.12.

Před mezinárodní aktivitou vytvořili pedagogové i žáci obou škol vizitky svých osob, které zaslali spolupracující škole. S vizitkami byli žáci naší školy seznámeni před příjezdem žáků partnerské školy.

Setkání je zaměřené na vybrané determinanty zdraví a to na životní prostředí a zdravý životní styl. V rámci setkání plánujeme i dálkové spojení se ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou, abychom mohli do aktivit zapojit, co největší počet žáků z obou škol. Součástí akce bude exkurze, jejichž cílem je přiblížit historii a tradice regionu partnerské školy. Zaměříme se také na prezentace toho, jakým způsobem proběhly projektové dny na téma Idea olympijských a paralympijských her na obou spolupracujících školách.

Součástí pobytu bude třídenní projekt zaměřený na posílení významu praktické etiky ve výuce ve vztahu k handicapovaným osobám, environmentální výchovu a tělesné aktivity nazvaný Hry bez hranic.

Do programu pobytu je zařazen i hokejový turnaj, který byl původně plánovaný na setkání ve Vranově n. T. Vzhledem k tomu, že v minulém roce nebylo možné aktivity zaměřené na hokej na Slovensku realizovat, rozhodli jsme se, že je v tomto roce zařadíme i v rámci pobytu v Bystřici.

Poslední den bude věnován evaluaci setkání. 

Program aktivity: ZDE

 Video: ZDE

 Foto: ZDE

Vizitky 

Ukázka vizitek, které si zaslali žáci partnerských škol před krátkou studijní návštěvou na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

 

Telemost

Telemost se ZŠ Juh, Vranov n. T. - 16.11.2017 - vzájemně jsme si předali informace o průběhu našich projektových dnů.
Foto - ZDE

 

Projektový den 

Olympijské a paralympijské hry - 27.9.2017- foto zde

Video - zde

 

 2016/2017

Evaluace druhého roku parnerství - žáci  

1. - 5. ročník ZDE

6 - 9. ročník ZDE

Evaluace druhého roku partnerství - pedagogové

Pedagogové školy - evaluace ZDE

 

Vzdělávací aktivita v Bystřici nad Pernštejnem 4.6.-9.6.2017

V neděli 4.6.2017 očekáváme vzácnou návštěvu z Vranova nad Topľou. Neděle bude věnována přivítání, ubytování a organizačním záležitostem ohledně týdenní vzdělávací aktivity.

Od pondělí se začneme společně vzdělávat a sportovat. ...harmonogram aktivity ZDE 

 


Video: ZDE
Foto: ZDE

Evaluace:
Pedagogové: ZDE
Žáci: ZDEMěříme své pohybové aktivity

Žáci naší školy se zúčastnili výzkumného šetření Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.Hlavním smyslem šetření bylo ověření nových možností zlepšení zdravotní prevence a zlepšení podmínek pro aktivní životní styl dětí a mládeže.

Součástí šetření bylo monitorování pohybové aktivity žáků pomocí mobilního přístroje. Žáci měli možnost naměřené údaje získat a tak zlepšit svoje povědomí o svém životním stylu.

Dotazník o pohybové aktivitě: https://ww3.unipark.de/uc/yap/

 

 

Návštěva u pana starosty 

 

 

Telemost 

 

Realizace 3.5.2017 - foto: ZDE

 

Projektový den - Životní prostředí a zdraví 

Realizace aktivity 21.4.2017 - foto: ZDE

Příprava - foto: ZDE 

Video: ZDE

 

Výzva!

Vyzkoušejte své dovednosti!

www.facebook.com/UnihocFloorball/videos/10155061460896250/

 

Kniha sportu 

Ukázka ZDE

Krátká studijní návštěva žáků ve Vranově n. T.

S Erasmem opět na Slovensku

V neděli 27.11.2016 jsme se pod vedením paní učitelky Věry Slámové a pana ředitele Martina Horáka v rámci projektu Erasmus+ vydali do města Vranov nad Topľou, v cíli cesty nás přivítali učitelé a žáci ZŠ Juh, se kterými jsme prožili krásný týden plný sportu a aktivního poznávání památek regionu, navštívili jsme i pana primátora a další významné osobnosti města. Díky pobytu jsme měli také možnost rozvíjet naše přátelství se slovenskými žáky vzniklá již v předchozích letech. O tom, že se pobyt vydařil, svědčí i výroky našich spolužáků:

„Tak se sbalíme a jedeme hned zpátky!“ (Jiří Tomášek)
„Návštěva u primátora byla velmi zajímavá.“(Pavel Javůrek)
„Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit.“ (Veronika Turová) 

Již teď se těšíme na příjezd našich přátel ze Slovenska a věříme, že se nám podaří pro ně připravit stejně zajímavý týden plný sportování a kultury.

Za žákovský tým ZŠ Nádražní
Hana Juračková a Veronika Ludvíková

Harmonogram pobytu ZDE

Naše videoprezentace pro pedagogiky a žáky ZŠ Juh, Vranov n. T. - Procházka po učebnách školy

Foto z pobytu ZDE

Video žáků ze ZŠ Juh ZDE

°°°°°°°°

Disiminace pro rodiče žáků odjíždějících na Slovensko

Rodiče obdrželi informace o projektu, aktivitách, místu pobytu a jeho organizaci. Zhlédli video týkající se předchozího pobytu, dále následovala diskuze. Aktivity se zúčastnili i někteří žáci chystající se na pobyt.

Podrobné informace - PŘED ODJEZDEM

 

Vizitky druhého roku

Ukázka:

 

 

Jumping

Dobrovolná aktivita na podporu aktivního trávení volného času.

 

 2015/2016

 

Evaluace prvního roku partnerství

Dotazník pro žáky: 

Vyhodnocení odpovědí - žáci prvního stupně ZDE

Vyhodnocení odpovědí - žáci druhého stupně ZDE

Dotazník pro pedagogy: 

Vyhodnocení odpovědí - ZDE

 

Prezentace pro žáky školy

Žáci realizačního týmu uskutečnili pro žáky a pedagogy naší školy dvě představení - pro první
a druhý stupeň shrnující první rok partnerství. Nebylo to tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vytvořili scénář, počítačové prezentace, video, vše secvičili a propojili s technikou tak, aby vznikl kvalitní celek, který vypovídal o prvním roce partnerství. Velkou část práce prováděli
ve svém volném čase, za což jim patří velký dík.

 Foto ZDE

Video - Návštěva Vranova n. T. a použití získaných dovedností v praxi

 

 Prezentace pro veřejnost

Veřejnosti byly připomenuty výstupy prvního roku partnerství, byli seznámeni s videem
o mezinárodních vzdělávacích aktivitách a s cíli práce pro příští školní rok.
Hlavní podíl na prezentaci měli žáci, kteří byli členy žákovského realizačního týmu.

Video - Návštěva Vranova n. T. a použití získaných dovedností v praxi

 

  

 

Pobyt ve Vranově nad Topľou - krátkodobá výměna skupiny žáků

20.5. - 25.5.2016

Před mezinárodní vzdělávací aktivitou ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 připravila prezentaci své školy, kterou představila žákům a pedagogům hostitelské školy.  Žáci zvolili formu hrané scénky,
ke které si vytvořili scénář, do kterého zařadili i několik vět v jazyce partnerské školy. Dále natočili rozhovory s vedením školy, vytvořili fotografie a vše zakomponovali do krátkého videa o ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

Žáci hostitelské školy připravili pro partnerskou školu formou praktických ukázek prezentaci,
na které představili vybrané sporty.

Součástí projektové schůzky byly exkurze, jejichž cílem bylo přiblížit historii a tradice regionu partnerské školy. Exkurze byly zařazeny v polovině pobytu jako způsob regenerace sportovně náročných aktivit.  

Pedagogové provedli monitoring časového i obsahového rámce pracovního programu projektu, pracovali na koordinaci dalších aktivit a přípravě metodické brožury s názvem Zdravý životní styl. 

Harmonogram: ZDE

Foto ZDE 

Videoprezentace naší školy ZDE

Video - Návštěva Vranova n. T. a použití získaných dovedností v praxi

Video žáků ze ZŠ Juh  ZDE

 

Telemost (videokonference) 

Program:

1. Krátká vzájemná zdravice ředitelů škol: 
Mgr. Martin Horák 
Mgr. Zlatica Halajová 

2. Žákovské realizační týmy vzájemně pohovoří o průběhu projektového dne,
součástí představení budou i záběry na vzniklé produkty.

-  žáci ZŠ JUH, Vranov n. T.
-  žáci ZŠ Nádražní, Bystřice n. P.

3. Závěrečné rozloučení koordinátorek projektu:
Mgr. Věra Slámová
Mgr. Božena Vancáková 

Aktivity se zúčastní členové žákovské rady a žákovského realizačního týmu, kteří předají informace o průběhu telemostu spolužákům ve svých třídách.

Foto ZDE

Projektový den - Zdravý životní styl

Žáci 1. - 4. ročníku pracovali se svými třídními učitelkami, které zodpovídali za náplň a obsah projektového dne ve své třídě.

Žáci 5. - 9. ročníku pracovali formou smíšených skupin. Dle svého zájmu se zapsali ke zvolenému tématu, v každé skupině byl omezený počet míst pro žáky z jedné třídy, aby došlo ke vzniku věkově heterogenních skupin.

V rámci projektového dne byla zpracována tato témata:
Pojem zdraví,
Prevence závislostí,
Pohybové aktivity,
Vztahy mezi lidmi, komunikace,
Život s handicapem,
Zdravé stravovací návyky,
Obezita, poruchy příjmu potravy,
Režim dne,
Osobní bezpečí
a Alternativní výživové směry.

Týden před vlastní realizací projektového dne se žáci dané skupiny sešli s pedagogem, který s nimi aktivitu prováděl, aby jim sdělil jaké pomůcky a materiály si mají s sebou do školy přinést a podrobněji jim představil aktivity, které budou realizovat.

Na přípravě i vlastní práci v rámci projektového dne se podílel pedagogický i žákovský realizační tým. Pedagogický tým pracoval s ohledem na vymezené role, které má v rámci celého projektu. 

Žákovský realizační tým zajišťoval spolu s koordinátorkou projektu dohled nad zapisováním žáků 5. – 9. ročníku do skupin, dále byli jeho členové přidělení jako asistenti k pedagogům do jednotlivých skupin a pomáhali s přípravou při vlastní realizaci aktivit včetně zpracovávání dokumentace projektového dne.

Foto: ZDE

Video: ZDE

 

Návštěva radnice

 

Žáci realizačního týmu si připravili krátké vystoupení, ve kterém informovali místostarostu Bystřice n. P. o projektu, jeho cílech a způsobech plnění projektu.Dále mu předali Leták partnerství. Následovala diskuze o projektu a možnostech města, jak přispět k aktivnímu využívání volného času v Bystřici n. P. 

 

   

 

Kronika přátelství

Stručně mapuje všechny projektové aktivity, bude obsahovat informace o regionech, městech a školách partnerství.

Tato publikace je ve fázi rozpracovanosti, tvoří ji pod vedením pedagogů žákovské realizační týmy.

Ukázka:

 

 

Leták přátelství

Obsahuje fotografie obou škol, logo projektu a logo Erasmus+, stručné informace o hlavní myšlence projektu a zásadních výstupech. Jedná se o společný výstup obou škol, informace v letáku jsou uvedeny v národním jazyce obou škol. Leták se využívá při disiminačních akcích projektu. 

  

Celý leták si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

Logo projektu

S jeho tvorbou se na obou školách započalo již před prvním výměnným pobytem, žáci obou týmů předem připravili své návrhy a nejvhodnější návrh byl zvolen po společné diskuzi v rámci výměnného pobytu. Nejvíce hlasů získala myšlenka na návrh loga žáka ze ZŠ Juh, Vranov n. T., myšlenku po té graficky upravil žák ZŠ Bystřice n. P. 

Návrh motivu loga - Daniela Zubková ze ZŠ Juh, Vranov n. T. 

Konečná podoba loga - Pavel Javůrek ze ZŠ Bystřice n. P., Nádražní    

 

Krátkodobá výměna skupiny žáků

Termín akivity: 8. - 13.11.2015

Žáci: 9. ročník + žáci předmětu VDV

Pedagogové školy: Mgr. M. Horák, Mgr. V. Slámová, J. Jílková

Harmonogram aktivity: ZDE

Evaluace aktivity žáky - ZDE

Evaluace aktivity pedagogy - ZDE

Foto z aktivity: ZDE

Video aktivity: ZDE

Co nás čeká?

Před pobytem vytvoří pedagogové i žáci obou škol vizitky svých osob, které zašlou spolupracující škole. ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou  připraví prezentaci své školy. 

Během výměnného pobytu dojde k představení ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou žákům a pedagogům místní školy. Žáci obou škol představí návrhy na logo projektu, které vzejde ze společné diskuze týmů obou škol. Žáci hostitelské školy připraví pro partnerskou školu prezentaci, na kterépředstaví vybrané sporty - hokej a florbal a budou pomocí praktických ukázek a herní činnosti učit sporty žáky druhé školy. Budou společně pod vedením pedagogů pracovat na Knize sportu, Kronice partnerství, diskutovat nad výsledky ankety „Můj oblíbený sport a trávení volného času“, v rámci diseminace informací o projektu navštíví zastupitele města Bystřice nad Pernštejnem. Na závěr setkání proběhne ve zvolených sportech turnaj smíšených družstev obou škol. 

Pedagogové budou provádět monitoring časového i obsahového rámce pracovního programu projektu a pracovat na koordinaci dalších aktivit. Součástí projektové schůzky bude exkurze, jejichž cílem bude přiblížit historii a tradice regionu partnerské školy. Na závěr bude zařazena evaluace pobytu formou dotazníku pro žáky a pedagogy. 

Z aktivity vytvoří žáci hostitelské školy obrazový záznam mapující výměnný pobyt, který bude opatřen titulky v anglickém jazyce. Záznam bude umístěn na webových stránkách škol.  

Přípravy na setkání vrcholí - práce na výzdobě školy:

 

Vizitky

Žáci a pedagogové koordinačních týmů škol a účastníci výměnných pobytů vytvořili vizitky v rodném jazyce a v angličtině.

Odeslali je spolupracující škole.

Ukázka:Anketa - Oblíbený sport a trávení volného času

Cílem ankety je zjistit, jaké mají žáci naší školy oblíbené sporty a jak tráví svůj volný čas. 

Žáci 1. - 4. třídy ji vyplní v papírové podobě a žáci 5. - 9. třídy elektronicky. 

Vyhodnocení - 5. - 9. třídy:
ZDE

Vyhodnocení - 1. - 4. třídy:
ZDE 

Pomoc žáků realizačního týmu při vyplňovávní ankety v 1. - 4. třídách

  

 

Mezinárodní projektové setkání ve Vranově n. T.

Koordinační schůzku pedagogů počátkem prvního roku partnerství realizovali za naši školu
Mgr. Martin Horák - ředitel školy a Mgr. Věra Slámová - koordinátorka projektu.

Pedagogové provedli monitoring časového i obsahového rámce pracovního programu projektu
a pracovali na koordinaci dalších aktivit, které nás v tomto roce čekají.

Pedagogové se také účastnili diseminace informací o projektu v městě partnerské školy, kdy je přijal i primátor Vranova nad Topľou Ing. Ján Ragan.

Evaluace setkání ZDE

  

 ***************************************************************************

 

Comenius - Projekty partnerství škol je mezinárodní program Evropské Unie, jehož hlavním cílem je  podpora spolupráce škol
i jiných institucí v oblasti vzdělávání.

 

www.naep.cz

***********************************************************************


Jsem v ESTu!

EST je zkratka pro European Shared Treasure. Je to celoevropská databáze a jejím cílem je představit veřejnosti projekty a jejich výsledky. EST je rozhraní pro spolupráci vytvořené Národními agenturami, které koordinují Program celoživotního učení v různých zemích Evropy a je podporované i Evropskou komisí. Adresa pro vyhledávání je http://www.europeansharedtreasure.eu/ nebo http://est.dzs.cz/search.php.

 

 V celoevropské databázi EST je náš projekt označen jako STAR PROJECT.
http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2009-1-CZ1-COM07-01968
 

 *****************************************************************************

 PROJEKTY PARTNERSTVÍ ŠKOL REALIZOVANÉ NA NAŠÍ ŠKOLE: 

*******************************************************************************

 

 2011 - 2012

 Pečeť kvality Comenius

Projekt Comenius „Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou blízkých národů“, o kterém jsme Vás více než dva roky informovali, je u konce. 

Po ukončení všech aktivit nás čekal poslední úkol - závěrečná zpráva pro Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy. Agentura monitoruje a vyhodnocuje kvalitu realizovaných projektů.

V případě nízké kvality zpracování snižuje nebo zcela odebírá finanční prostředky poskytnuté škole na realizaci projektu a naopak nejúspěšnější účastníci programu Comenius získali ocenění Pečeť kvality Comenius.            

V ČR bylo v tomto období realizováno 162 projektů,  jsem velmi ráda, že právě i naše škola patří mezi sedm oceněných škol.     

K prolistování - zde  

 

  

     

 

 Telemost mezi školami 

Dne 16.11. proběhl mezi našemi školami pomocí počítačové techniky telemost, na kterém jsme zhodnotili realizaci dvouletého projektu.
Ráda bych poděkovala panu starostovi Bystřice n. P. Ing. Karlu Pačiskovi, Ing. Blance Svobodové, panu řediteli Mgr. Martinu Horákovi, paní zástupkyni ředitele Mgr. Haně Kopecké, paní učitelce Mgr. Marii Homolkové a žákům 9. ročníků za příjemnou spolupráci při telemostu.

.....fotogalerie

 

„Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let
v životě dvou blízkých národů“
2009 - 2011
   

K vypracování nového projektu nás přivedlo poznání, že současná generace českých a slovenských dětí jen s obtížemi rozumí mateřskému jazyku sousedního národa i přesto, že oba národy žily mnoho let ve společném státě.

 

Partnerská škola: Základná škola Juh 1054, Vranov nad Topľou

          http://zsjuhvv.6f.sk/                                                                                                                        

 2010 - 2011

 Divadelní představení 

Ve druhém roce partnerství byl podle knihy vzniklé v prvním roce partnerství vypracován scénář, podle kterého bude realizováno divadelní představení. Na vytvoření scénáře spolupracovali obě partnerské školy. 

Záznam divadelního představení:

http://www.youtube.com/watch?v=KMNUCBtkOa4

 

Divadelní program - bulletin k divadelnímu představení 

 .....program 

 

 Scénář divadelního představení 

Žáci obou škol vytvořili scénář divadelního představení. Některé postavy divadelního představení hovoří česky, jiné slovensky nebo anglicky.
Přeložení scénaře do určeného jazyku bylo ponecháno na hercích, kteří v představení vystupují.
 

 1. - 3. obraz - česky

  4. - 6. obraz - slovensky

 

 Generální zkouška - Beskydy

Náklady:
Žáci platí náklady na stravu a vstupy do muzea, doprava a ubytování je hrazeno z projektu Comenius. 
 

Ubytování - Hotel Cherry - Horní Bečva .....více na http://www.caorbita.cz/ubytovani-beskydy/cherry/fotogalerie.html

Program setkání ...zde 

Informace pro rodiče - LETÁK

 

Tisková zpráva:

            Ve dnech 30.3. – 1.4. se uskutečnila projektová schůzka v rámci projektu Comenius v Horní Bečvě. Žáci se setkali se svými přáteli ze Slovenska, které měli možnost poznat minulý rok při desetidenním výměnném pobytu ve Vranově
nad Topľou. Hlavním cílem schůzky byla koordinace nácviku divadelního představení
Česko-slovenští Pechovi. Herci z řad českých a slovenských žáků poprvé zkoušeli společně a díky setkání se posunuli o pořádný kus cesty dopředu.
            Třídenní pobyt se vydařil a my se vraceli domů s novou energií a elánem
do další práce.

 

 

Výměnný pobyt - Bystřice nad Pernštejnem
 

Termín pobytu: 2. - 11.6.2011
 

Program pobytu:...zde

Výměnného pobytu, který trvá 10 dnů, se zúčastní 10 žáků partnerské školy. Vyvrcholením tohoto pobytu bude divadelní představení, které žáci obou škol sehrají společně. 

Fotoreportáž: 

Příjezd do Bystřice

Pernštejn, Porta Coeli

 

Další fotografie:  

https://picasaweb.google.com/janka1710/Comenius02?authkey=Gv1sRgCPehhszBnKCpoAE&feat=flashalbum#5617746486360766130

http://www.zsbystrice.cz/view_ftpgallery.aspx?id=1653

 

Vyhodnocení - 2. roku partnerství

...názory žáků - evaluace

...názory pedagogů - evaluace

 

2009 - 2010

 ORBIS PICTUS (trojjazyčný obrázkový slovník)

Žáci obou škol vytvořili  anglicko-česko-slovenský a anglicko-slovensko-český  obrázkový slovník v elektronické i tištěné podobě. Hlavními tématy slovníku jsou rodina, cestování, škola a tradice.

 .....více

 

 

Orbis pictus - výstava

 

Po té, co byly v naší škole vybrány výrazy pro slovník, nakreslili žáci obrázky k jednotlivým výrazům. Do této činnosti se zapojili žáci prvního i druhého stupně. Žákovský realizační tým vybral obrázky, které budou použity do slovníku. Všechny obrázky bez ohledu na to, zda se staly součástí slovníku, byly vystaveny na hlavní chodbě školy v měsíci, kdy probíhaly rodičovské schůzky.

...obrázky

 Postery - pověsti kraje a krajové zvyky

Žáci vytvoří postery týkající se pověstí a zvyků kraje partnerské školy v angličtině a mateřském jazyce školy. Vyfocené postery ofotí a zašlou spolupracující škole.

.....ukázka prací

 ....Postery - pověsti kraje

....Postery - zvyky

 

 Telemost mezi školami

.....více

 Výměnný pobyt ve Vranově nad Topľou

Výměnné pobyty v obou letech partnerství budou využity k naplnění těchto cílů: k sledování společných a rozdílných zvyků, jazyka, pověstí českého a slovenského národa, zvýšení jazykových dovedností, motivace, dovedností v informačních technologiích, sociálních dovedností a sebedůvěry žáků. Výměnného pobytu, který trvá 10 dnů, se zúčastní 10 žáků naší školy. Žáci připraví pro partnerskou školu prezentaci, na které představí produkty, které již vytvořili. Dále budou monitorovat a hodnotit práci na společném produktu, zúčastní se diseminace informací 
o projektu ve městě partnerské školy. 
 

.....program výměnného pobytu

.....plná moc 

.....informace před projektovou schůzkou

   ...fotoreportáž z projektové schůzky

 Video z Vranova n. T.:
http://zsjuhvv.6f.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=78 

 

 Tématický monitoring

 .....prezentace našich škol

 Setkání v Tatranské Lomnici

Ve dnech 14. – 16. 6. proběhlo další setkání žáků naší školy a žáků z Vranova nad Topľou v Tatranské Lomnici. 

.....více

.....vyúčtování

http://www.zsbystrice.cz/view_ftpgallery.aspx?id=1436

 Trojjazyčná kniha 

Kniha bude vytvářena střídavě žáky partnerských škol jako příběh na pokračování. Součástí příběhu bude představení tří zajímavých míst ČR a SR. Díky knize budou moci žáci sledovat shody a rozdíly v jazyce dvou slovanských národů a upevní a rozšíří svoji jazykovou základnu anglického jazyka.

 obálka knihy

 první kapitola

 druhá kapitola

 třetí kapitola

 čtvrtá kapitola

 pátá kapitola

 šestá kapitola

 

 Anketa
o vnímání druhého národa občany měst partnerských škol 

Žáci sestaví anketu o vnímání druhého národa občany měst partnerských škol.

 

  ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 vyhodnocení 1. stupeň

 celkové vyhodnocení

 

 ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou 

 celkové vyhodnocení

 

 

 Evaluace projektové schůzky v ZŠ Juh
Vranov n. T. 

.....vyhodnocení

 Autoevaluace 
prvního roku partnerství - žáci partnerských škol 

 ......vyhodnocení

 

Prezentácia žiačky ZŠ JUH Klaudii Jakubovej dvojročnej spolupráce partnerských škôl v projekte Comenius:
http://zsjuhvv.6f.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=90

 

„Zdravé stravovací návyky pro XXI. století“
2005 - 2008
    

Projekt partnerství škol byl naší škole poprvé schválen v letech 2005 – 2008, spolupracovali jsme s kolegy z Polska, Itálie a Španělska na projektu s názvem „Zdravé stravovací návyky pro XXI. století“.

.....více

  

OPVK