Tvořivá škola

     

      Program Tvořivá škola je založen na odkazu J. A. Komenského, čerpá ze současných výzkumů vzdělávání a z mnohaletých zkušeností českých učitelů.

      Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Činnostní učení vede nejen pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení a komunikace.
Žák zde není pouze pasivním příjemcem informací, ale projevuje vlastní iniciativu – koná, činí, přemýšlí a tvoří.

                 „Chcete-li dobře vzdělávat, pamatujte na tré věci – hlava, ruce, srdce.“
                                                                                                     J. A. Komenský

      Základními principy činnostního vyučování je probouzení zájmu a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním, za pomoci vhodných metodických materiálů a pomůcek.

     Činnostní učení se rovná metodě objevování. Žáci objevují principy a zákonitosti jevů a problémů sami, na základě kroků doporučených učitelem. Vlastním objevováním, manipulací s pomůckami a vlastní tvorbou úloh si žáci poměrně rychle a především trvale osvojují praktické zkušenosti. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život kolem nás, a tak má pro žáky osobní smysl, zároveň se zaměřuje na zvládnutí podstatných jevů. Příklady a názory učí žáka vnímat učení jako činnost důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu vzdělávacích procesů je žák veden k sebekontrole, sebehodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám a spolupracovat v týmu.

     K žákovi se v rámci činnostního učení přistupuje jako k jedinečné osobnosti, která se aktivně podílí na vlastním vzdělávání. Učitel podporuje rozvoj vnitřní motivace žáků ve výuce, akceptuje náměty žáků a vytváří přirozený prostor pro poznávací aktivity.

      Činnostní učení vytváří podmínky ke vzájemné komunikaci mezi učitelem a žákem, ale i mezi žáky navzájem, rozvíjí smysl pro týmovou práci a vede k přirozenému zapojení žáků se speciálními potřebami učení.

      Výsledkem činnostních postupů je zdravá individualita – žák zvídavý, aktivní, tolerantní, ohleduplný a otevřený.

 

       Naše škola je od 1.dubna 2004 zapsána v síti tvořivých škol. Učitelé se pravidelně účastní seminářů pořádaných lektory Tvořivé školy.

 

Snažíme se společně s kolegy dodržovat

1. základní didaktické principy činnostního učení:

  • probouzet zájem žáka pomocí názornosti vyučování, přirozenosti a pochopitelnosti
  • pěstovat žákovu samočinnost – dítě necháváme aktivně se účastnit vyučování, vyhýbáme se dlouhým výkladům a přílišnému poučování a využíváme vlastních zkušeností a znalostí žáků, usilujeme o to, aby žáci docházeli k poznatkům sami
  • volit vhodné učebnice, pracovní sešity a didaktické pomůcky
     

2. základní psychologické zásady činnostního učení:

  • ke každému žákovi přistupujeme jako k jedinečné lidské bytosti, podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení žáků
  • žáky co nejvíce chválíme, vysvětlujeme a zdůvodňujeme

                    „Žáci by měli být motivování touhou uspět, ne strachem z neúspěchu.“
                                                                                                       J. A. Komenský

 

OPVK