Zápisový lístek a odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu

   Zapisový lístek


   Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

  Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

   

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu 

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu. Ředitel školy zašle odboru školství spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých postupoval při přijímacím řízení. 

  Odvolání by mělo obsahovat: 
  ● označení správního orgánu, jemuž je určeno; 
  ● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození; 
  ● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání; 
  ● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy; 
  ● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo); 
  ● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování; 
  ● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče, resp. zletilého uchazeče.

 

OPVK