Školní rok 2012-2013

EKOTÝM ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

 Ekotým

 Plány

   Měsíční plány 2012-2013

Monitorování a výuka

  Téma: Energie 2012-2013

  Téma: Voda 2012-2013

  Téma: Odpady 2012-2013

 Téma: Prostředí školy 2012-2013

  Téma: Doprava 2012-2013

  Téma: Šetrný spotřebitel 2012-2013

Aktuality

Soutěž o nejlepšího tříditele odpadů

             V letošním roce jsme pro jednotlivé třídy naší školy vyhlásili šestý ročník celoroční soutěže o nejlepšího tříditele odpadu. Soutěž byla vyhodnocena dne 21. 6. 2013 a vítězem se stala třída 2. B a za odměnu dostala sladký dort.

 

 

 

 

  

  

Blahopřejeme!

Ekotým

  Informujeme starostu o ekologických aktivitách 

Dne 10. 6. 2013 zástupci Ekotýmu Vít Bartoš, Vojtěch Martinek a Globe týmu Tracy Balievová, Nika Filipová navštívili pana starostu Ing. Karla Pačisku. Seznámili ho s aktivitami projektů Ekoškola, Globe a Recyklohraní, které proběhly na naší škole v letošním školním roce.

A které to byly? Školení Ekotýmu, spolupráce s Ekocentrem Lipka Brno a ekologickým sdružením Tereza, Den činu – sběr papíru, při kterém se nám podařilo nasbírat 8,5 t, exkurze na Sběrný dvůr v Bystřici n. P., návštěva kotelny na biomasu, čistírny odpadních vod, úpravny vody a elektrárny Vír, beseda s CHKO Žďárské vrchy na téma: „Proč se ptáci kroužkují“, celorepublikové setkání projektu Globe v Litvínově, kde čtyřčlenný tým získal nejvyšší ocenění „Mistr“, pravidelné měření v oboru meterologie, hydrologie a odesílání dat do NASA v USA, soutěž o nejlepšího tříditele odpadu, kterou vyhrála třída 2. B, sběr drobných elektrospotřebičů a baterií – žáci odevzdali do zpětného odběru 516 kg elektrozařízení a 67 kg baterií.

A co připravujeme? Ekologickou expedici „Norsko 2013“ve dnech 25. 8. - 7. 9. 2013. Žáci pod vedením koordinátorů EVVO budou monitorovat geografický zeměpis, historii, meteorologii, hydrologii, faunu a floru. Získané údaje budou porovnávat s ČR a prezentovat pro veřejnost.

Návštěva radnice proběhla ve velmi milé atmosféře, pan starosta řekl: „Výsledky celého týmu jsou obdivuhodné a vedení města je podporuje“. Popřál nám hodně dobrých nápadů a chuti do práce.

           A co říci na závěr? I my děkujeme panu starostovi a městu Bystřice n. P. nejen za morální, ale i finanční podporu, bez které bychom nemohli ekologické aktivity na naší škole uskutečňovat.

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

Beseda z CHKO na téma: Proč se ptáci koužkují?

             Na tuto a mnohé jiné zajímavé otázky, jsme získali odpovědi na besedě s panem Jaromírem Čejkou z CHKO Žďárské vrchy dne 27. 5. 2013 se žáky 6. ročníku v rámci předmětu Ekologická výchova.  Nejčastějším kroužkovaným druhem v CHKO Žďárské vrchy je vlaštovka. Ptáci se odchytávají do síti nebo se kroužkují mláďata přímo v hnízdě. Často se využívají služby horolezců, podle druhů ptáků a jejich hnízdišť, například u dravců. A proč se tedy ptáci kroužkují? Ke zjištění v jaké lokalitě hnízdí, zda se vrací zpět, kam odlétají do teplých krajů, k objasnění zákonitosti migrace , jakého věku se dožívají a podobně. Velmi poutavá beseda byla doplněna power–pointem s obrázky ptáků. Také jsme měli možnost  dozvědět se a vidět jaké se  používají kroužky na jednotlivé druhy ptáků. A jak se zachovat pokud nalezneme uhynulý druh kroužkovaného ptáka? Kontaktovat a informovat CHKO Žďárské vrchy. Děkujeme panu Čejkovi za poutavou besedu a těšíme se na další spolupráci.

 

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

  Exkurze do kotelny na biomasu

             Na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 se vyučuje předmět Ekologická výchova v 6. a 7. ročníku. V rámci tohoto předmětu jsme ve dnech 15. a 19. března 2013 uskutečnili exkurzi pro žáky 7. tříd do kotelny na biomasu a elektrárny v Bystřici n. P. Žáci zde zjistili, že biomasa je nejstarší používané palivo. Výhodou biomasy je, že má vysoký energetický obsah a neobsahuje tolik škodlivých látek jako uhlí. V těchto aktivitách budeme pokračovat, protože obnovitelné zdroje napomáhají čistější přírodě a o to nám jde. Děkujeme panu Loukotovi za zajímavý výklad.

 

  Fotografie: Exkurze do kotelny na biomasu

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

Soutěž tradice Bystřicka

Dne 23. 1. 2013 se uskutečnila v Městském muzeu Bystřice n. P. výstava soutěžních prací a její vernisáž, která byla spojena s předáním cen vítězům. Téma vycházelo z dění na Bystřicku. Úkolem soutěžících bylo seznámit se zvyky, obyčeji, řemesly, činnostmi apod., které lze označit za tradiční pro oblast Bystřicka a zpracovat je výtvarně nebo literárně. Do výtvarné části bylo přihlášeno 82 prací z 9 škol. V kategorii A.2.1. jednotlivci (věk 11 – 14 let) získal 2. místo Ladislav Homolka (12 let) s obrázkem Hasičské auto a v kategorii A.3.1. jednotlivci (15 – 18 let) obdržel 1. místo Dominik Nečesánek (15 let) s Vítochovským kostelem. Vítězům blahopřejeme.

 

 

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

   Den činu - Sběr papíru

V pátek 11. 1. 2013 naše škola, opět po dvou letech, uskutečnila společně s TS města Bystřice n. P. sběr papíru. Akce probíhala před budovou školy, ke které TS přistavily sběrný vůz a  poskytly digitální váhu na vážení papíru. Za  každých 10 kg  papíru žáci získali los do tomboly, do které jsme nakoupili ceny ze sponzorského daru města a TS Bystřice n. P. Soutěže se zúčastnili v hojném počtu nejenom žáci, ale i jejich rodiče a prarodiče.  V domácnostech, ale i ve škole se uklidilo – přebytečné papíry, časopisy, knihy, sešity či kartony se dostaly tam, kam patří, k druhotnému zpracování  - recyklaci. Tombola proběhla za hojné účasti a potvrdilo se, čím více sběru odevzdáte, tím více losů získáte a jsou větší šance na výhru. Tímto dnem činu jsme plnili jedno z 6 témat Ekoškoly – odpady a ušetřili 170 stromů. Akce se i  přes chladné počasí vydařila a  nasbíralo se celkem  8,5 t papíru. Za  přípravu akce děkujeme  Ekotýmu  a všem ostatním žákům školy, kteří se na ni podíleli a také rodičům a sponzorům akce.        

                                10 nejlepších sběračů:

                                1. Jana Štarhová                    2. B                564,05 kg

                                2. Vít Bartoš                          9. B                562,15 kg

                                3. Hana Brablecová                7. B                479,23 kg

                                4. Jakub Homola                   8. A                 343,80 kg

                                5. Michal Malúšek                 8. A                298,20 kg

                                6. Patrik Juračka                   7. A                268,50 kg

                                7. Ivana Holečková                4. A                 266,15 kg

                                8. Aneta Trentinová               5. B                 254,80 kg

                                9. Lukáš Prokop                   4. A                 251,70 kg

                              10. Filip Pečinka                    4. B                  227,75 kg

  Fotografie: Sběr papíru 11. 1. 2013

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

         V rámci sběru papíru jsme uskutečnili tipovací soutěž, kolik stromů se ušetří tímto sběrem (50 kg -1 strom).  Tuto soutěž vyhrála žákyně 3. B Eliška Střešňáková  svým přesným  tipem 170 stromů.

 

Blahopřeje Ekotým

  

  Beseda "Tonda obal na cestách"

             V pátek 9. 11. 2012 proběhla na naší škole ZŠ Nádražní 615 beseda a výstava „TONDA – obal na cestách“ firmy EKO-KOM pro žáky 4. až 9. ročníků. Žáci získali informace o recyklaci papíru, ale i třídění dalších odpadů. Beseda byla zpestřena hrou, kde si děti mohly vyzkoušet, jak správně třídit odpad.

 

  Fotografie: Beseda „Tonda – obal na cestách“ 9. 11. 2012

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

  Školení Ekotýmu

V rámci  projektu Ekoškola jsme se zúčastnili školení Ekotýmu  určené pro zástupce  žáků  4.- 9. tříd  na téma plánování. Lektorka Mgr. Hana Klenovská za námi do ZŠ Nádražní 615 přijela z ekologického sdružení  Lipka Brno. Žáci se učili vzájemně spolupracovat, plánovat společné úkoly a řešit problémy, se kterými se na projektu potýkáme. Školení bylo přínosné nejenom pro žáky, ale i pro nás koordinátory  motivovalo nás  nápady pro další práci na šesti tématech Ekoškoly.

 

  Fotografie: Školení Ekotýmu 2012

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

  Návštěva sběrného dvora

             V rámci předmětu ekologická výchova jsme s žáky 6. třídy uskutečnili dne 10. 10. 2012 exkurzi na sběrný dvůr TS města  Bystřici n. Dozvěděli jsme se, jaké odpady nepatří do nádob na směsný komunální odpad, a proto se odkládají na sběrném dvoře např. objemný odpad, elektroodpad, monočlánky a baterie, stavební suť, pneumatiky, bioodpad, dřevotříska, eternit, kartony a co se s nimi dále děje. Navštívili jsme také kompostárnu a chráněnou dílnu na třídění plastů. Je důležité si uvědomit, co jich lidé v současné době vyprodukují, že se nemusí někde povalovat, ale dají se znovu zpracovávat a vyrobit z nich například nové lavičky, ploty zatravňovací bloky, mikiny, bundy nebo spacáky. Žákům se exkurze líbila. Ve spolupráci s TS města Bystřice n. P. a  těchto aktivitách budeme dále pokračovat a 11. 1. 2013 připravujeme Den činu – sběr papíru.  

 

  Fotografie: Sběrný dvůr 10. 10. 2012

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

OPVK