Školní rok 2011-2012

EKOTÝM ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

 Ekotým

Srovnávací analýza

  Srovnávací analýza 2011-2012

 Plány

    Plány činnosti 2011-2015 podle témat 

 voda,
 
 
 

  Měsíční plány 2011-2012

 Monitorování a výuka

 Téma: Energie 2011-2012

 Téma: Voda 2011-2012

 Téma: Odpady 2011-2012

 Téma: Prostředí školy 2011-2012

 Téma: Doprava 2011-2012

 Téma: Šetrný spotřebitel 2011-2012

 Aktuality

 Soutěž o nejlepšího tříditele odpadů

            V letošním roce jsme pro jednotlivé třídy naší školy vyhlásili pátý ročník celoroční soutěže o nejlepšího tříditele odpadu. Soutěž byla vyhodnocena dne 20. 6. 2012 a vítězem se stala třída 2. B se ziskem 19 bodů z 20 a za odměnu dostali sladký dort.  

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme!

Ekotým 

 Exkurze CHKO Žďárské vrchy

            Dne 14. 6. 2012 jsme uskutečnili v rámci výuky ekologické výchovy se žáky 6. tříd exkurzi do CHKO Žďárské vrchy. Naším průvodcem byl pan Jaromír Čejka, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. A co jsme navštívili? První zastavení byla Pasecká skála, ze které jsme měli nádherné výhledy do krajiny Českomoravské vrchoviny. Pro žáky byla zajímavá soutěska, kterou se mohly protáhnout na druhou stranu skály. Druhé zastavení nás zavedlo do Přírodní rezervace Krátká, kde jsme se mohli seznámit s historií života na Vysočině. Navštívili jsme ekologickou výstavu v informačním centru CHKO Žďárské vrchy. Dále jsme pokračovali lesními cestami k Dráteničkám, kde se nám objevily opět krásné výhledy do okolí. Naše cesta vedla do malebné vesničky Blatiny, kde na nás už čekal autobus, který nás zavezl sice unavené, ale přírodou obohacené zpět do školy. Žákům se exkurze líbila a potleskem poděkovali našemu panu průvodci Jaromíru Čejkovi. I my děkujeme za poutavé vyprávění a krásná místa Vysočiny, která jsme mohli poznat.

 

  Fotografie: Exkurze CHKO Žďárské vrchy 14. 6. 2012

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

  Školení Ekotýmu

            Naše škola ZŠ Nádražní 615 spolupracuje s ekologickým centrem Lipka v Brně. Dne 8. 6. 2012 jsme se zúčastnili školení Ekotýmu (zástupci žáků 4. – 9. tříd) na téma analýza školy, sestavování plánu, energie a její využití v životě člověka. Ekotým se učil plnit úkoly týmově, řešit problémové situace a diskutoval na zadaná témata jako například obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, energetickou krizi a využití alternativních zdrojů energie. Žáci diskutovali o vzniku rohlíku, auta, žárovky atd. a zjistili, že nejdůležitějším a základním zdrojem energie a života na Zemi je vždy Slunce. Dopoledne jsme strávili v příjemné pracovní atmosféře a s novými poznatky jsme se vrátili zpět do Bystřice n. P.

 

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 Voda – základ života

            Voda je základem života. Bez jídla lze žít poměrně dlouhou dobu, bez vody málokdo vydrží déle než 48 hodin. Naše tělo tvoří ze 70% voda. Chybí-li tělu 1% vody, začne mít pocit žízně. Při ztrátě 5% dostává slabou horečku, při ztrátě 10% se přestává pohybovat a při ztrátě 12% vody člověk umírá. Zajímavé informace o vodě, která je nezbytná pro náš život, získali žáci 8. ročníku na chemické exkurzi dne 3. 5. 2012. Využili nabídky „Dne otevřených dveří na vodárenských objektech“ a seznámili se tak s výrobou pitné vody a jejím rozvodem (Úpravna vody Vír), s problematikou čištění odpadních vod (Čistírna odpadních vod v Bystřici n. P.) a výrobou elektrické energie (elektrárna Vír). Nevynechali jsme ani přehradu Vír – žáci se dozvěděli historii jejího vzniku, současný provoz a technické parametry stavby. Největším zážitkem pro většinu žáků byl vstup do nitra přehradní hráze, kterou jsme prošli do objektu elektrárny. Chceme poděkovat Vodárenské akciové společnosti, Povodí Moravy a společnosti EON Trend s. r. o. za umožnění vstupu do jejich objektů a těšíme se již na příští rok, kdy budeme exkurzi se žáky 8. ročníku opakovat.

 Fotografie: Čistírna odpadních vod v Bystřici n. P. 3. 5. 2012

 Fotografie: Úpravna vody a elektrárna Vír 3. 5. 2012

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková

 „Země nám nepatří, my patříme Zemi“

            Pod tímto heslem jsme na naší škole ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 zorganizovali projektový den v rámci oslav Dne Země. Žáci měli možnost si vybrat z 12 témat, na kterých pak pracovali ve skupinám složených z dětí od 6. – 9. ročníku pod vedením pedagogických pracovníků. Z odpadních materiálů vyráběli například: znak naší školy, informační rozcestník, loutky a ruční papír. Další skupiny vytvářely keramické popisky k bylinám, zjišťovaly analýzu školy, světelné zdroje energií, grafický návrh letáčku o ekologické výchově, podílely se na úklidu školy a jejího okolí. Někteří žáci pracovali také v terénu, oslovovali občany našeho města na téma „Čím topíme?“ a „Jak se dopravujete do zaměstnání a na nákupy?“. Jedna skupina se zabývala historií města, zajímala se o významné stavby. I vy, občané, jste měli možnost se přijít podívat a vyzkoušet si zpracování odpadních surovin v ekologickém pavilónu před naší školou. I projektové vyučování má své místo ve škole, žáci se učí spolupracovat, řeší zadané úkoly a na závěr svoji práci zhodnotí a prezentují. Hotové výrobky pak zkrášlí naší školu. Projektový den se žákům líbil a chtěli by ho zopakovat.

   Den Země „Země nám nepatří, my patříme Zemi“ 30. 4. 2012

 Anketa: Čím topíme?

 Anketa: Doprava v našem městě

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková

 

 Exkurze do kotelny na biomasu

            Na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 se vyučuje předmět Ekologická výchova v 6. a 7. ročníku. V rámci tohoto předmětu jsme ve dnech 20. a 23. února uskutečnili exkurzi pro žáky 7. tříd do kotelny na biomasu v Bystřici n. P. Žáci zde zjistili, že nejde o žádnou „revoluční novinku“, popravdě řečeno, je to vůbec nejstarší používané palivo. Výhodou biomasy je, že má vysoký energetický obsah a neobsahuje tolik škodlivých látek jako uhlí. V těchto aktivitách budeme pokračovat, protože obnovitelné zdroje napomáhají čistější přírodě a o to nám jde. Děkujeme panu Loukotovi za zajímavý výklad.

 

 Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková

 Školení Ekotýmu

            Naše škola ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 je 7. rokem zapojena do mezinárodního programu Ekoškola a získali jsme již tři mezinárodní tituly. Zástupci 4. - 9. ročníků si vytváří pracovní skupinu Ekotým, který se snaží naplňovat s ostatními žáky školy šest témat Ekoškoly: voda, odpady, prostředí školy, energie, doprava a šetrný spotřebitel. Dne 20. 1. 2012 jsme se zúčastnili školení Ekotýmu v Brně v ekologickém centru Lipka. Žáci měli možnost seznámit se podrobněji s tématy voda a odpady v různých aktivitách, například: myšlenková mapa, bingo, pantomima apod. Naučili se spolupracovat, spoléhat jeden na druhého bez ohledu na věk. Školení bylo přínosné a získali jsme nové nápady a informace pro další práci Ekotýmu.

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

  Návštěva sběrného dvora  

             V rámci předmětu ekologická výchova jsme s žáky 6. tříd uskutečnili dne 18. 10. 2011 exkurzi na sběrný dvůr TS města Bystřice n. P. Dozvěděli jsme se, jaké odpady nepatří do nádob na směsný komunální odpad, a proto se odkládají na sběrném dvoře např. objemný odpad, elektroodpad, monočlánky a baterie, stavební suť, pneumatiky, bioodpad, dřevotříska, eternit, kartony a co se s nimi dále děje. Navštívili jsme také novou kompostárnu a chráněnou dílnu na třídění plastů. Je důležité si uvědomit, co jich lidé v současné době vyprodukují, že se nemusí někde povalovat, ale dají se znovu zpracovávat a vyrobit z nich například nové lavičky, ploty, zatravňovací bloky, mikiny, bundy nebo spacáky. Další aktivity – hry, soutěže s ekologickou tématikou připravili pro žáky Elektrowin a Eko-Kom. Děti si při soutěžích ověřily svoje znalosti o třídění a recyklaci odpadů. Žákům se exkurze líbila. Ve spolupráci s TS města Bystřice n. P. v těchto aktivitách budeme dále pokračovat.

 

  Fotografie: Sběrný dvůr 18. 10. 2011

Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

OPVK