Školní družina

 Koncepce 

        Výchova mimo školní vyučování je součástí péče o výchovu a vzdělání. Naše škola považuje za optimální takovou kombinaci činností, při níž se naplňují tyto tři funkce volného času - odpočinek, zábava a vlastní rozvoj člověka. Naším cílem je poskytnout dětem dostatečně širokou nabídku volnočasových aktivit.

         Školní družina má dvě oddělení s odlišným zaměřením. První oddělení vychází vstříct dětem s uměleckými zájmy výtvarného směru a rozvíjí jejich dovednosti v oblastech kresby, malby, kašírování, drátkování či malby na sklo. Druhé oddělení je zaměřeno spíše technicky a ke své činnosti využívá počítače ve školní družině i počítačovou učebnu školy.

 Podmínky přijímání dětí do školní družiny

1) Školní družina není nároková

2) Žáci 1. ročníku, pokud jsou rodiče zaměstnáni

3) Žáci 2., 3. ročníku, pokud jsou rodiče zaměstnáni

4) Žáci, kteří mají v nižších ročnících školní družiny sourozence

5) Žáci dojíždějící do školy z jiných obcí

6) Žáci 4. ročníku, pokud jsou rodiče zaměstnáni

7) Žáci 5. ročníku, pokud jsou rodiče zaměstnáni

8) V případě přihlášení nového žáka v průběhu školního roku, může dojít k vyřazení jiného

     žáka z docházky školní družiny z důvodu:

-         porušování řádu školní družiny

-         matka na mateřské dovolené

-         nezaměstnanosti rodičů

9) V případě předčasného ukončení školní družiny, náleží uchazeči (zákonnému zástupci)

     vrácení poměrné části úplaty.

10) O přijetí a vyřazení rozhoduje ředitel, který postupuje podle kritérií, která stanovil ve

      ŠVP.

Provozní doba 

         - od 6.15 do 7.30 hodin

         - od 11.40 do 16.00 hodin

 Placení 

        Ředitelství ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 stanovilo podle nového školského zákona a vyhlášky č. 74/2005 společně se zřizovatelem úplatu za poskytované služby ve školní družině na 80 Kč měsíčně na žáka. Tyto prostředky budou využity k nákupu materiálu pro zájmovou činnost dětí ve školní družině. Úplata za školní družinu se vybírá pololetně 400 Kč v hotovosti. Splatnost za 1. pololetí je do konce listopadu. Splatnost za 2. pololetí je do konce února.

Emailový kontakt

druzina@zsbystrice.cz

Tématická náplň

        Školní družina pracuje s rozšířeným zájmovým programem.  

                    Pondělí: kvízy, didaktické hry 

                        Úterý: práce s počítačem v počítačové učebně

                        Středa: pohybová činnost

                      Čtvrtek: výtvarná technika

                     Pátek: ruční práce

 

OPVK