Školní rok 2006-2007

Ekotým ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 

   Ekotým

Srovnávací analýza

   Srovnávací analýza 2006-2007

   Vyhodnocení analýzy školy 2006-2007

Plány

   Plány činnosti 2006-2007 podle témat:                            

                                       energie,

                                       voda,

                                        odpady

                                         a prostředí školy.          

    Měsíční plány 2006-2007

 Monitorování a výuka

  Téma: Energie 2006-2007

                      Malý energetický audit

  Téma: Voda 2006-2007

  Téma: Odpady 2006-2007

  Téma: Prostředí školy 2006-2007

Aktuality

    Udělení 1. mezinárodního titulu Eco-schoool  

Naše škola pracuje na projektu Ekoškola již druhým rokem. Zabývali jsme se čtyřmi tématy – Odpady, Energie, Voda a Prostředí školy. Podařilo se nám ve spolupráci s městem Bystřice n. P. a Technickými službami města Bystřice n. P. získat finanční prostředky na nákup nádob na třídění odpadů: bio, plasty, sklo, ostatní, nebezpečný odpad – baterie a na papír jsme si zhotovili krabice – „papírožrouty“.
Snažíme se zlepšit prostředí školy květinovou výzdobou s popiskami, které informují o jejich názvech a pěstování. Vyrobili jsme popisky k vypínačům na šetření energie. Uskutečnili jsme projektové vyučování pro celou školu na téma „Odpady – dopady“. Využili jsme různých odpadních surovin, které jsme sbírali po dobu čtyř měsíců a vzniklé výrobky zkrášlují naši školu. V dalších letech bychom chtěli zrekonstruovat školní zahradu a vybudovat Ekoučebnu v parku před školou.
V závěru školního roku se nám zúročila naše pilná práce v projektu Ekoškola. Dne 27. 6. 2007 byl škole propůjčen mezinárodní titul Eco-school. Tento titul převzali v Praze zástupci žáků Radka Vášová a Petra Findejsová, zástupci učitelů Mgr. Dagmar Pivková a Mgr. Hana Kopecká, ředitelka školy Mgr. Alexandra Gabrielová a starosta města Bystřice n. P. pan Ing. Karel Pačiska, který naši delegaci doprovázel.

 

 

 

 

 

 

 

Tento titul získalo ještě dalších 20 škol z celé ČR. Je potěšitelné, že naše škola získala společně s dalšími 6 školami navíc zvláštní ocenění, a to za nejlepší zpracování čtyř témat a provedenou dokumentaci.
            Věříme, že nás toto ocenění povzbudí k další činnosti a za dva roky titul obhájíme. Děkujeme za podporu městu Bystřice n. P., Technickým službám a vedení školy.
 

 

    Fotografie: Udělení 1. mezinárodního titulu Ekoškola v Praze

 
                           Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 

   Audit

Dne 30. 5. 2007 se uskutečnil audit mezinárodního projektu Ekoškola, na který přijeli auditoři Pavla Feřtová a Iva Maršíková (Sdružení Tereza). Dále se zúčastnili pan místostarosta Bc. Josef Vojta, zástupce odboru životního prostředí Ing. František Klimeš, ředitel TS Ing. Roman Kekrt, vedení školy a pracovní tým Ekoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zpráva o auditu Ekoškola 2006-2007 – Komise jmenovaná ředitelem Sdružení

           TEREZA souhlasí s výrokem auditorů udělit titul Ekoškola.

   Ekotým

 

   Návštěva u místostarosty dne 23. 4. 2007 

            Žáci informovali pana místostarostu Bc. Josefa Vojtu o projektu Ekoškola, který jim podepsal formulář žádosti o mezinárodní titul Ekoškola.

 

 

 

 

 

 

 

  Ekotým

 

 Projektový den Odpady - dopady
 
Naše společnost se v posledních desetiletích potýká s vysokou produkcí odpadů, které ničí životní prostředí a v neposlední řadě znečišťují naše okolí. Pohled na lesy, parky, řeky a potoky plné odpadků se jistě nikomu z nás nelíbí.
ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 již několik let třídí odpady – papír, plasty, bioodpad, sklo, baterie a ostatní.
V prosinci vznikl nápad využít vytříděného odpadu i pro praktickou výuku a začali jsme připravovat program projektového dne s názvem EKODEN, na téma: „Odpady-dopady.“
Cílem bylo seznámit žáky s problematikou odpadů, jejich tříděním, recyklací a vytvořit jednoduché výrobky z nasbíraného odpadu, které by sloužily k trvalé výzdobě naší školy. Po dobu tří měsíců jsme shromažďovali vybrané odpadní suroviny ve vestibulu školy – ruličky od toaletního papíru a folií, plastové láhve a víčka, staré telefonní seznamy, kartóny a krabice různých velikostí.
Ekoden se uskutečnil 10. dubna 2007. Žáci pracovali pod dohledem vyučujících ve zvolených skupinách. Své výrobky vystavili na chodbách a vestibulu školy. Žáci 1. stupně se mohou pochlubit šikmou věží v Pise, televizní věží na Ještědu, akváriem, rybníkem, vlajkami některých států, zvířátky v ZOO, domácími mazlíčky a drobnými ozdobnými předměty – šperkovnicemi, stojánky na školní pomůcky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starší žáci se seznámili s výrobou papíru a jeho recyklací, problematikou kompostování, navštívili sběrný dvůr, zdokumentovali černé skládky v blízkém okolí školy, vyhledali spalovny odpadů v ČR. Z nasbíraných odpadků vyrobili strom přátelství, přání z ručního papíru, zajímavé klobouky a pohádkové postavy. Pozornosti by neměl uniknout „hřbitov odpadků“, na kterém je zdokumentována doba rozkladu vybraných látek v přírodě, např. igelitová taška … 20-30 let, krabice od mléka … 6-10 let, polystyren … nikdy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedním z řady témat našeho projektového dne byla anketa, kterou jsme oslovili občany našeho města. Dotazovaní si ve většině případů ochotně udělali čas a zodpověděli žákům 20 otázek zaměřených na problematiku odpadů, možnosti a návrhy na zlepšení svého okolí. Mnozí si sami uvědomili, jak nakládají s energií a vodou.
Pro mnohé žáky to byla také první zkušenost, ve které museli zvládnout kontakt a rozhovor s dospělými. Ti jim svou vstřícností a trpělivostí ukázali, že tuto problematiku berou vážně a váží si zájmu a snahy něco v této oblasti zlepšit a napravit.
EKODEN měl u žáků velkou odezvu, měli radost z výrobků z různých odpadních materiálů, které by jinak skončily na skládce. Zábavnou formou se seznámili s tím, co trápí naši společnost s tříděním a recyklací odpadu.                                  

  Ekoden: Odpady – dopady 10. 4. 2007

    Anketa: „Umíme šetřit v domácnostech“            
                                                                            
Koordinátoři Ekoškoly Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká

 Ekokodex

 

OPVK