Zaměření školy

Základní škola Bystřice n.P., Nádražní 615 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je zpravidla po dvou třídách v ročníku.
Prioritou školy je vzdělání a výchova žáků podle moderních poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže. Naším cílem je vychovat slušné a vzdělané občany připravené pro život v proměnlivé realitě světa, být školou komunitní, otevřenou pro žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost a umožnit dětem nejen se vzdělávat, ale také kvalitně trávit volný čas.


Škola patří mezi pilotní Tvořivé školy, je zapojena do sítě Trvalé obnovy škol.

Velkou pozornost věnujeme vzdělávání žáků s poruchami učení a žáků mimořádně nadaných. Podle potřeby pracují podle individuálního plánu, žáci s poruchami učení mají možnost navštěvovat reedukaci poruch učení pod vedením speciálního pedagoga.
Výuka je zapracována do školního vzdělávacího programu „Prima škola pro všechny“ . ŠVP klade důraz na jazykovou výuku, systematickou výuku informatiky, ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných pracovnách.
Odborné pracovny jsou využívány k výuce jednotlivých předmětů dějepisu, přírodopisu a chemie, hudební výchovy, matematiky, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, ekologie, cizích jazyků, informatiky a pracovních činností. Jazyková výuka má k dispozici tři učebny a jazykovou laboratoř. Pro výuku chemie je využívána také chemická laboratoř, v pracovních činnostech pracovna pěstitelských prací, dílen a cvičná kuchyně. Dvě učebny informatiky jsou využívány nejen pro samotnou výuku informatiky, ale díky výukovým programům i v dalších předmětech.
Škola nabízí širokou nabídku volitelných předmětů zaměřených na vzdělávání jazykové, matematické, přírodovědné, společenskovědní i praktické. Další možnosti vzdělávání nabízí formou nepovinných předmětů  sportovní výchova,  řečová prevence a náboženství. školy spočívá v úspěšném a dlouhodobém zapojení do různých projektů, i mezinárodních.


V rámci ekologické výchovy to jsou:

  • Kyselý déšť
  • Lišejníky
  • Ozón
  • Globe

Získali jsme řadu ocenění za dlouhodobé a úspěšné měření meteorologických údajů a jejich odesílání do amerického ústředí NASA, kde jsou vyhodnocována a zpracovávána pro další použití.

Ekologické expedice do různých zemí. Žáci mají možnost si prakticky ověřit své znalosti získané školním vzděláváním. Uskutečnili jsme tyto expedice: Skandinávie, Litva, Panonia, Sever 2006, Po komářích stezkách jižního Finska, Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka, Španělsko - Pyreneje.
Spolupracujeme s nadací Tereza, získali jsme a po dvou letech opět obhájili mezinárodního titulu Ecoschool.

 

Opakovaně jsme zapojeni do programu EU Erasmus+ (dříve Socrates, Comenius), spolupráce škol.

První projekt byl zaměřen na „Zdravé stravovací návyky pro 21. století“.Spolupracovali jsme se školami v Itálii, Polsku, Španělsku.

Druhý projekt byl zaměřen na téma  „Jak moc nebo málo si rozumíme – 15 let v životě dvou blízkých národů“.

Třetí a zároveň současný projekt "Buď fit!" je zaměřen na zdravý životní styl a ekologii.


Pro nově tvořící se třídní kolektivy jsou uskutečňovány bloky primární prevence ( dříve adaptační kurzy). Jejich cílem je stmelení nově vznikajícího kolektivu a posílení vzájemné vazby mezi třídou a třídním učitelem. Na ně navazují preventivní programy, zaměřené na vzájemnou spolupráci, komunikaci a přijímání odpovědnosti, které organizujeme ve spolupráci s centrem prevence Nadosah.
Pravidelně organizujeme sportovní kurzy. Pro žáky 1.stupně plavecký výcvik a pro žáky 7. tříd lyžařské kurzy. Podle zájmu žáků také kurz jazykový, cyklistický a vodácký.
Důležitým prvkem aktivizace žáků jsou celoškolní projektové dny, ve kterých se žáci napříč ročníky a podle svých zájmů a schopností podílejí na řešení a plnění úkolů.
Součástí výchovně vzdělávací činnosti školy jsou školní výlety, exkurze, výchovné koncerty, akce pro rodiče a děti, divadelní představení, kulturní pořady apod.
Zájmová činnost školy se soustřeďuje na práci v kroužcích a účast v projektech Globe Games a hnutí zájmové činnosti dětí „Pampeliška“.
Na škole pracuje Žákovská rada, která má možnost podílet se na chodu školy. Zástupci 4.-9. tříd se učí spolupracovat na řízení školy, jednat s učiteli, vedením školy.
Dětem naší školy nabízíme možnost kvalitního naplnění volného času v různých mimoškolních aktivitách, kroužcích.
K modernizaci výuky přispívají alternativní metody práce pedagogů, především projektové vyučování, činnostní učení, techniky kritického myšlení.
Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek a na plenárních zasedáních rodičů. O výsledcích vzdělávání dostávají informace prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícími. Rodiče mohou pravidelně každé první pondělí-středa v měsíci navštívit výuku svých dětí. Pro rodiče a veřejnost organizuje škola jednou ročně Den otevřených dveří. Možnost navštívit výuku a prohlédnout si školu mají také žáci z neúplných a mateřských škol se svými vyučujícími nebo rodiči (zákonnými zástupci). Pro předškoláky a jejich rodiče škola organizuje cyklus setkání „Předškoláčku, neboj se!“


Veřejnosti škola nabízí další aktivity:

  • společné návštěvy kulturních představení
  • projekt Internet spojuje generace
  • tradiční jarmarky (výtěžek jde na dobročinné účely)

 

Videoprezentace naší školy: ZDE

OPVK