Mimořádné nadání

Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství:
pondělí: 14:00 - 14:45 po předchozí domluvě

(Jiný termín po předchozí domluvě - tel. č. 566 550 401)
 

 

Rozumný člověk se přizpůsobí světu,
nerozumný se pokouší přizpůsobit si svět.
Proto celý pokrok lidstva závisí na nerozumných lidech (G. B. Shaw)
 


Program podpory péče o nadané žáky

      K realizaci tohoto programu nás vedla všeobecně uznávaná zásada, že každé dítě potřebuje pro svůj rozvoj přiměřené podněty. Zejména malým dětem je třeba poskytnout prostor a podmínky proto, aby se mohly rozvíjet jím přiměřeným tempem, které se může v různých oblastech lišit.
      I nadané děti potřebují podporu a péči, jinak může přijít jejich nadání nazmar.

      Při tvorbě programu spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žďáře nad Sázavou.

      Individuální vzdělávací plán žáka bude obsahovat závěry a doporučení z vyšetření z PPP, konkrétní organizaci vzdělávání žáka, pomůcky a metody výuky, které se budou
v případě potřeby používat, podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci.

      Žák bude hodnocen známkami podle úrovně, kterou dosáhne stejně jako jeho spolužáci. (Při jeho hodnocení nebudou uplatňována přísnější kriteria.) Spolu s vysvědčením obdrží slovní vyhodnocení IVP, ve kterém bude zaznamenán stupeň rozvoje nadání a doporučení na příští školní rok.


V případě zájmu o bližší informace kontaktujte vedení školy:

 

Výchovná poradkyně
 
Mgr. Věra Slámová
 
e-mail: slamova.v@zsbystrice.cz
telefon: 566 550 401
Zástupce ředitele školy

Mgr. Hana Kopecká
 
e-mail: kopecka.h@zsbystrice.cz
telefon: 566 550 401
Ředitel školy

Mgr. Martin Horák
 
e-mail: horak.m@zsbystrice.cz
telefon: 566 550 401 

  

  

Formulář žádosti vzdělávání mimořádně nadaného žáka podle individuálního vzdělávacího plánu .....zde

 

Letošní školní rok

Podle individuálního vzdělávacího plánu pracujeme se dvěma mimořádně nadanými žáky.

Všichni žáci školy mají možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti nejen v rámci výuky, účastí v soutěžích, olypiádách a přehlídkách dovedností, ale mohou své nadání rozvíjet i v nepovinných a povinně volitelných předmětech, které pokrývají široké spektrum zájmů žáků.

Znaky nadání

         Zvídavost - potřeba porozumět tomu, jak věci fungují, jak pracují. Neustálé dotazování, potřeba objasňování, kterou je nutno nejen tolerovat, ale reagovat na ni.

 
         Motivace - nadané dítě často nepotřebuje výrazně motivovat. Rádo se učí, velké potěšení (odměnu) mu přináší právě rozumová činnost (pokud je mu dopřána).

 
         Bohatá slovní zásoba, gramatická správnost, časné čtenářství - řada nadprůměrně nadaných dětí se naučí číst do 4 roků a při vstupu do školy čte již zcela plynně jako dospělý.

 
        Mimořádné počtářské schopnosti - sčítá s přechodem přes desítku, někdy i odečítá
do záporných hodnot, velice rychle pochopí princip násobení.

 
        Hluboké zájmy nebo mnoho zájmů - v oblasti (oblastech), která ho zajímá, je schopné shromáždit množství velmi detailních poznatků.

 

        Schopnost vytvářet originální myšlenky, flexibilita - vyniká ve schopnosti vnímat a přejímat alternativní způsoby řešení a ihned je uplatnit
v nových situacích. 

        Typickým znakem i součástí mimořádného nadání je neutichající aktivita. Nadané dítě nevydrží bez činnosti a tím může působit i rušivě.
 

        Rády jsou s dospělými lidmi nebo staršími kamarády - vzhledem k často odlišným zájmům nacházejí nadané děti kamarády mezi staršími dětmi nebo dospělými.
                

         Ale ani dítě, které nemá žádný z uvedených znaků, nemusí být nenadané – jeho talent se možná začne formovat a projevovat později. Vývoj nadání je totiž velice individuální.


Mimořádně nadaných dětí jsou 2 - 3 % v populaci. Zahraniční výzkumy však upozorňují na to, že kdyby se všem dětem dostalo patřičné péče a podmínek
k rozvoji jejich potenciálu, dokázalo by 20 – 25 % z nich vyniknout v nějaké oblasti lidské činnosti.

                                                                    PhDr. Vondráková, psycholožka, předsedkyně
Společnosti pro talent a nadání v Praze, pobočky mezinárodní organizace ECHA  (společnost zabývající se výzkumem nadaných)

 

Naše škola považuje pro dosažení tohoto cíle za nutné 
respektovat žákovu individualitu, podpořit jeho úsilí a věnovat maximální péči výběru forem a metod práce
s ohledem na schopnosti a potřeby všech žáků, a to i dětí nadaných nebo vyžadujících specifický přístup. 

Pro optimální osobnostní rozvoj dětí naše škola nabízí:

- činnostní učení. Naše škola je zaregistrovaná v síti Tvořivých škol celé ČR, učitelé využívají
  názorné pomůcky a vhodné metody práce k  potřebné motivaci a k dosažení daných
  znalostí dětí.

- program podpory péče o nadané žáky

- individuální práci s dětmi s vývojovými poruchami učení ve spolupráci
  s pedagogicko-psychologickou poradnou

- školní družinu se zájmovým programem zaměřeným na práci s počítači, sport,
  rukodělné práce 

- kvalitní výchovné a kariérové poradenství

- ekologickou výchovu a ekologické aktivity na národní i mezinárodní úrovni

- výuku anglického jazyka hravou formou již od 1. ročníku

- podle zájmu výuku dalších jazyků (německého, ruského)

- rozšířenou výuku tělesné výchovy

- výuku informatiky

- širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů 

- moderně vybavené odborné učebny a nadstandardní vybavení školy počítači
  a interaktivními tabulemi již od prvních tříd

- adaptační kurzy pro žáky 6. tříd, spolupráci s centrem prevence Nadosah

- od 4. ročníku účast žáků na spolurozhodování dění ve škole v Žákovské radě

- projektové dny

- spolupráci s Plaveckou školou ve Žďáře n.S., kurzy plavání již od 1. třídy

pro žáky volný a bezplatný přístup k internetu v průběhu celého dne

- možnost relaxace v atriu školy

- kulturní vyžití dětí i mimo Bystřici n.P. - zájezdy do Janáčkova a Mahenova divadla v Brně
  a Klicperova divadla v Hradci Králové, společné návštěvy divadla s dětmi, rodiči, učiteli

- zapojení do celostátních i mezinárodních projektů - GLOBE, Erasmus +, Ekoškola, Jeden svět na školách, projekty vypisované MŠMT,...

- pravidelné poznávací zájezdy do zahraničí

 

Centrum rozvoje nadaných dětí

Aktualizované informace pro všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají....zde

OPVK