Volba povolání

Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství:
pondělí: 14:00 - 14:45 po předchozí domluvě

(Jiný termín po předchozí domluvě - tel. č. 566 550 401)

 

Školní rok 2017/2018 

 ******** 

Žáci 9. ročníků před vánočními prázdninami obdrží ZDARMA Atlas školství - kraj Vysočina. (Doporučená cena publikace je 100 Kč.) 

Publikace obsahuje ucelené a přehledně zpracované informace o středním školství v kraji Vysočina, je rozdělena na rejstříkovou a magazínovou část. Rejstříková část obsahuje tabulkově zpracované přehledy jednotlivých středních škol s kontaktními údaji a nabídkou studijních oborů. V magazínové části jsou uvedeny prezentační články škol. 

 

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018 

Termín

Aktivita

do 30. září 

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

13. dubna 

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

16. dubna 

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

17. dubna 

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

10. května 

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

 PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

INFORMACE Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE: ZDE  

Termíny vyhlášení kritérií pro přijetí na SŠ
(Budou-li přijímací zkoušky, z čeho, jaké bude bodování, k čemu škola přihlíží,....)

Obory s talentovou zkouškou - 30.10.2017

Bez talentové zkoušky - 31.1.2018

 

 

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017. V dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem

 

 

Termíny vydání zápisového lístku

Umělecké obory - do 30. listopadu 2017

!!! POZOR !!!

ŽÁK SE ZÁJMEM O UMĚLECKÝ OBOR MUSÍ TUTO SKUTEČNOST, Z DŮVODU VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU, OZNÁMIT TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO 9.11.2017.

Běžné obory - do 1. března 2018

Zápisový lístek je vydáván i zájemcům o studium víceletého gymnázia, proto je nutné, aby
o této skutečnosti zákonný zástupce žáka informoval třídního učitele nejpozději 20.2. 2018.

 

  

Přihláška na SŠ:
 

vzory formulářů přihlášek na SŠ

 

Co k přihlášce přiložit?

- lékařské potvrzení (vyžaduje-li ho SŠ) - k lékaři je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!

- u žáků s poruchou učení - doporučení z PPP - je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!

- potvrzení o úspěších v soutěžích - okresní, krajské kolo,.....

- jazykové certifikáty

- potrzení o ukončení ZUŠ 

 

CERMAT - JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Bližší informace - ZDE

Jednotné testy z roku 2017 - ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům běžně nevydává.
(Je vydáno pouze na žádost zákonného zástupce.)

Výsledek zveřejňuje ředitel školy způsobem umožňující dálkový přístup. (internet)

 

 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

ZDE - uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP

ZDE - časový rozvrh konání písemných testů

 

 

Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek  

·         Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení je nutné doručit do 10 dnů  řediteli střední školy zápisový lístek.

·     V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní
ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče (viz § 5a vyhlášky).

 ·     Možnost vzít zápisový lístek zpět a uplatnit ho na jiné škole je možné pouze pro úspěšné odvolání na druhé škole.

 

Možnost odvolání   

·        Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů.

 vzor odvolání

 

Další kola přijímacího řízení  

·         Žák zjistí informace pro další kola přijímacího řízení o vyhlášených přijímacích řízeních i volných místech na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (jsou zveřejňovány podle § 60 odst. 22 školského zákona). Podrobnosti pro přijímací řízení v dalších kolech se stanoví podle § 60 odst. 10 školského zákona, a na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 6 vyhlášky.

·         Podá přihlášku/-y ke vzdělání na SŠ (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), pokud je SŠ vyhlášeno přijímací řízení do oboru vzdělání s tím, že počet přihlášek není omezen a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky v přijímacím řízení, koná se v jednom termínu. Termíny pro podání přihlášky stanoví SŠ. Přihlášku si může vyzvednout u ředitele střední školy podle § 4 odst. 4 vyhlášky (vedle zakoupení formuláře nebo jeho stažení z www.msmt.cz) a podat ji přímo řediteli SŠ, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal, spolu s požadovanými doklady.
·          Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona.
 

Informace o dalších kolech přijímacího řízení ve vybraných krajích:

Kraj Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp

Jihomoravský kraj: http://www.jmskoly.cz/

 

 

Nástup do střední školy

Žákem SŠ se uchazeč o vzdělávání v prvním ročníku SŠ stává prvního dne školního roku, ve kterém byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.

 

 VYHLEDÁVÁNÍ SŠ A OBORŮ

www.infoabsolvent.cz

OBSAHUJE:

 - úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

 - vychází z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

 - je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.),

 - je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

 - velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

 www. atlasskolstvi.cz 

OBSAHUJE:

Vyhledávání škol a oborů

Školy dle regionů

Zahraniční školy

Přijímací řízení

Prezentační výstavy středních škol

Potřebujete poradit, jak vybrat správný obor?

jak se připravit k přijímacím zkouškám 

  Kalendář Cesta za povoláním   

  

 PROGNÓZA OBORŮ POŽADOVANÝCH  TRHEM PRÁCE

Zdroj informací: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled oborů vycházejících z požadavků zaměstnavatelů v jednotlivých ekonomických sektorech:

 • Zaměstnavatelé v sekundárním sektoru považují za nejperspektivnější obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba a Stavebnictví, na třetím místě pak uvádějí obecně Řemesla.
 • Také v rámci terciárního sektoru považují zaměstnavatelé za nejvíce perspektivní obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba a Stavebnictví, na třetím místě však uváděli informatické obory.
 • Podle zaměstnavatelů v kvartérním sektoru jsou nejperspektivnější informatické a řemeslné obory, dále obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba Stavebnictví.

Přehled profesních skupin vycházejících z prognózovaného vývoje:

Z hlediska prognózovaného vývoje je vhodné podporovat obory středního vzdělávání, jejichž absolventi se uplatňují v profesích:

 • Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky
 • Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
 • Odborní administrativní, celní a daňoví pracovníci
 • Sociální pracovníci
 • Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé

(v jednotlivých krajích je samozřejmě nutné zohlednit konkrétní situaci na regionálním trhu práce)

Přehled nejčastěji žádaných oborů:

 • Techničtí inženýři (stavební, elektro aj.)
 • Kuchaři, číšníci
 • Programátoři
 • Finanční experti, personalisté, reklama, marketing
 • Řidiči automobilů
 • Obchodní zástupci, pojišťovací agenti
 • Kováři, nástrojaři, soustružníci
 • Účetní, odborní referenti
 • Technici v "technických" oborech
 • Prodavači v obchodě

 

 

 Zdroj informací: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Které profese budou v budoucnu potřebahttp://www.budoucnostprofesi.cz/cs/index.html

  

 Pro rodiče žáků 8. tříd a pro žáky 8. tříd                 
                 

Test profesní orientace                

  www.proskoly.cz

Naše škola zakoupila pro žáky licenci on-line testování volby profesní orientace. Každý žák 8. ročníku obdržel svůj kód a přístupové heslo. Test může vyplnit opakovaně ve škole nebo na svém domácím počítači.

Testování je žákům poskytováno zdarma.

 

Hollandova teorie profesního vývoje - Antonín Mezera

Příručka ZDE

 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska/info_porad
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

Žáci 8. tříd navštěvují v průběhu května INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ ve Žďáře nad Sázavou. 
 

 Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS s naší školou spolupracuje již řadu let. Seminář je žákům poskytován zdarma, platí pouze dopravu.

 Jednou z činností IPS je poradenství k volbě povolání. Volba povolání je dlouhodobý proces.  Rozhodování při volbě povolání závisí především na žáku a jeho rodičích. Ostatní - škola, přátelé, informační a poradenské středisko úřadu práce mohou poradit, ale ne rozhodnout. K odpovědnému rozhodnutí je potřeba mít dostatek informací a času na rozhodnutí, které není dobré nechávat na poslední chvíli. 
 

 V průběhu volby je dobré se na jedné straně zamýšlet nad zájmy, školními výsledky, životními cíli a představami, schopnostmi, vlastnostmi a zdravotním stavem žáka. Na druhé straně je důležité znát charakteristické znaky práce - charakter pracovní činnosti, pracovní prostředky, objekty práce, pracoviště, požadované vzdělání, mzdové podmínky, pracovní doba, pracovní kolektiv, možnosti kariéry, podnikání, různé výhody či nevýhody určitého povolání. Obojí je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu.

 Pokud se žák rozhodne konzultovat své problémy s poradcem pro volbu povolání, je dobré navštívit IPS v doprovodu rodičů a k poradenské konzultaci se předem telefonicky objednat. Součástí poradenské konzultace může být i zájmový test, na jehož základě je možné přesněji definovat obory, které se vztahují k nejvýraznější, testem zjištěné zájmové oblasti.   

Seminář pro žáky 8. tříd v IPS Žďár nad Sázavou

 

 

Nabídka společnosti Scio

http://www.scio.cz

Širokou nabídku učebních materiálů společnosti Scio můžete využít i pokud se vaše dítě k přijímacím zkouškám zatím nechystá, ale potřebuje prohloubit nebo procvičit školní učivo.
 

Informace z ÚP

 

Statistiky nezaměstnanosti: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz?uzemi=176000

Hledání volných míst: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno
  

  

 


 

 

OPVK