Speciální vzdělávací potřeby

Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství:
pondělí: 14:00 - 14:45 po předchozí domluvě
(Jiný termín po předchozí domluvě - tel. č. 566 550 401)
 

 

                                         

 

 Nabídka rodičům žáků s SPU - konzultace reedukace
(DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE, DYSKALKULIE,...)

Rodiče žáků mohou konzultovat posun v nápravě poruchy žáka a prodiskutovat další vhodné postupy reedukace a pomůcky pro jeho domácí přípravu. 

Jaký je rozdíl mezi reedukací a doučováním?

Při doučování pomáhá učitel vyplnit u dítěte mezery ve vědomostech (v důsledku dlouhodobé absence, potřeby delšího času pro pochopení 
a osvojení nového učiva). Při reedukaci se snaží pedagog rozvíjet jednotlivé funkce, které jsou
ve vývoji opožděné a mají tak negativní dopad na zvládání schopností číst, psát, počítat.
Dále pomáhá dítěti vytvářet vhodné strategie, jak se s oslabeními vyrovnávat v běžných hodinách.

Podmínkou je pravidelnost při plnění zadávaných úkolů, spolupráce s rodiči. Výchovný poradce je rovněž v kontaktu s vyučujícími dítěte ve škole.

 

Zajímavé odkazy pro nápravu poruch učení:

dyskalkulie ...ZDE

reedukace SPU ... ZDE

 

 Obecné rady a doporučení rodičům pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení 

1. Seznamte se dobře s projevy poruchy a s jejich dopadem na proces učení,
    domácí přípravu a chování dítěte.

....více 

 

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Novela školského zákona vedla k novelizaci vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů nadaných, vznikla tak vyhláška č. 27/2016 Sb., která podrobně ve svých ustanoveních popisuje, jak lze organizačně zajistit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Vyhláška ZDE

Podrobný popis péče o žáky se SVP najdete v ŠVP školy na straně 9 a 10.

******************************************************************************************

Žáci vyšetření před 1.9.2016 jsou nadále vzdělávání podle níže uvedených informací.

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním.

Žáci se zdravotním postižením - s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování.

Žáci se zdravotním znevýhodněním - zdravotně oslabení, dlouhodobě onemocnění, s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání.

Žáci se sociálním znevýhodněním - z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu.

 ....více

 ***********************************************************************************

  Upozornění:

Pokud má dítě SPU neznamená to, že získává nějakou výhodu či úlevu proti ostatním spolužákům!

Má nárok na vyrovnání podmínek ve výuce, v porovnání s ostatními žáky bez SPU. Neměl by dostávat špatné známky za chyby způsobené poruchou. Ale neznamená to, že nesmí dostat pětku z diktátu, že dítě s SPU nesmí propadnout z Čj apod.

Učitel upraví zadání úkolu s ohledem na SPU, kterou Vaše dítě má a v případě, že i přesto nebude úkol splněn, může být klasifikace nedostatečná. Pokud neplní nic po celou dobu, může z daného předmětu propadnout – být klasifikován nedostatečně.

  

 

  Individuální výchovný plán

Individuální výchovný program (dále jen IVýP) je forma spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou, při řešení rizikového chování žáka.

Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím.

Tento nástroj nabízí především prostor pro setkání, partnerskou komunikaci a uvědomění si, že řešený problém se dotýká všech zúčastněných (žák, škola, zákonný zástupce) a každý může nemalou měrou přispět k jeho odstranění.

 

  Individuální vzdělávací plán

Jestliže PPP doporučí žáka k integraci, je žákovi, po předchozí písemné žádosti zákonných zástupců žáka o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
se souhlasem ředitele školy plán vypracován.

Formulář žádosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu ......zde

Žáci, kterým v tomto školním roce končí integrační doporučení, budou pozváni
do PPP ve Žďáře n. S. ke kontrolnímu vyšetření.

 

OPVK